Nástěnka

ČLENSKÁ SCHŮZE v sobotu 12. 5. 2018 ve 14 hodin

Program členské schůze
ZO ČZS osada Zátiší

Konané dne 12.05.2018 v 14.00 hod. v klubovně Osady Zátiší


  1. Zahájení  (uvítání, prezenční listina – usnášení schopnost)                        
  2. Volba ověřovatele zápisu, volba zapisovatele, volba mandátové komise                      
  3. Schválení programu  
  4. Zpráva o činnosti ZO ČZS osada Zátiší za rok 2017 a kontrola plánů činnosti
  5. Zpráva o hospodaření  ZO ČZS osada Zátiší za rok 2017
  6. Zpráva Kontrolní komise
  7. Zpráva Mandátové komise
  8. Návrh plánů činnosti ZO ČZS osada Zátiší na rok 2018
  9. Návrh na doplnění členů výboru
10. Uzamykání osady (branky, brána, bezpečnost - parkoviště,klubovna)
11. Navýšení hodinové sazby za odpracovanou hodinu pro spolek odečtenou     
      v rozpisu dalšího roku
12. Vzdání se předkupního práva
13. Připomínky k novým stanovám
14. Návrh KK
15. Členství ve spolku (přihláška člena, schválení, stanovy, služby), v opačném      
       případě ukončení veškerých služeb
16. Informace o projektu a návrhu úpravy komunikace u  vojenského splavu
17. Informace k nájmu města za rok 2017
18. Informace k odkoupení pozemků zahrady č. 36
19. Diskuse
20. Návrh a schválení usnesení                                            
21. Ověření zápisu
22. Závěr

 

V Opavě 26.04 .2018

<< Go back to the previous page

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde