Nástěnka

NABÍDKA užívání a následného odkupu zahrady č. 85

Informujeme tímto všechny potencionální zájemce o nabídce užívání a následného odkupu zahrady č. 85 o výměře 354 m2.
Nezastavěná plocha = 309 m2 á 160 Kč/m2
Zastavěná plocha = 11 m2 á 500 Kč/m2
Vodní plocha = 34 m2 á 56 Kč/m2

Je třeba upozornit na skutečnost, že zahrada je ve velmi zanedbaném stavu. Její prohlídka zájemci je možná do 16.10.2016. Pozemek je přístupný, v případě potřeby se obraťte na předsedu ZO pana Kuderu.

Odhad hodnoty drobných staveb byl proveden znalcem, který ji vyčíslil na 1900,- Kč.

K zabránění jakýchkoliv pochybností o objektivnosti přidělení zahrady bude použita obálková metoda a musí být splněny následující podmínky:

  • vítězný zájemce je povinen neprodleně požádat o členství v ZO
  • výbor taktéž neprodleně přihlášku projedná a nebudou-li tomu bránit vážné důvody, schválí ji a schválení doporučí i nejbližší členské schůzi
  • nový uživatel uhradí dluhy, jež se váží k zahradě č. 85, tj. nájemné = 2072,- Kč, zpracování odhadu = 1240,- Kč
  • nový uživatel uvede zahradu do stavu v souladu s Osadním řádem do 1 roku od podepsání smlouvy
  • nový uživatel zahradu odkoupí za podmínek, o nichž bude výborem ZO podrobně informován

O vítězném zájemci rozhodne výše dobrovolného finančního příspěvku, který bude použit ve prospěch udržování společných prostor osady a na nezbytné společné investice.

Souhlas s příspěvkem a především jeho výše rozhodne takto objektivně o vítězném zájemci a potvrdí vážnost jeho jednání.

Žádáme zdvořile všechny zájemce, aby své přihlášky k rozhodujícímu jednání zaslali doporučeně na adresu:

Pan
Jiří Kudera
předseda výboru ZO ČZS Zátiší Opava
Krnovská 2816/78
746 01 Opava,

nejpozději do 24.10.2016!

K přihlášce připojte v zapečetěné obálce svou nabídku příspěvku.

Všichni přihlášení zájemci budou svoláni na společné jednání ve 14 hod. v klubovně ZO Zátiší, dne 29.10. 2016, při němž budou veřejně otevřeny obálky a vyhlášen výsledek. Otvírány budou nabídky pouze těch zájemců, kteří se jednání osobně zúčastní.

S pozdravem

Výbor ZO ČZS Zátiší Opava

<< Go back to the previous page

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich