Nástěnka

PRÁVNÍ INFORMACE k naší kupní smlouvě

PRÁVNÍ INFORMACE
k naší kupní smlouvě
I.
Podílové spoluvlastnictví

Nový občanský zákoník se snaží předcházet konfliktům a rozlišuje druh spoluvlastnictví, které vzniklo bez vůle spoluvlastníků (dědictvím, na základě rozhodnutí soudu, atd.) nebo na základě smluvní vůle spoluvlastníků.

Nás se týká druhá varianta, to znamená, že

je-li spoluvlastnictví založeno z vůle spoluvlastníků, neváže je žádné předkupní právo. Se svým podílem může spoluvlastník libovolně nakládat – prodat, dát do zástavy, zatížit břemenem.

V praxi to znamená, že všechny překážky a omezení, jichž se obáváte, jsou spojeny jen se spoluvlastnictvím vzniklým bez ohledu na vůli spoluvlastníků, což se nás netýká.

II.
Přídatné spoluvlastnictví

Úprava institutu přídatného spoluvlastnictví je v novém občanském zákoníku zcela nově.

Dosud bylo přídatné spoluvlastnictví upraveno pouze v zákoně o vlastnictví bytů a to jako vztah ke společným částem domu.

Nový občanský zákoník nyní stanoví, že věc náležející více vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto vlastníků. Přídatné spoluvlastnictví je tedy zvláštním typem spoluvlastnictví. Typickým příkladem takového spoluvlastnictví je společné vlastnictví přístupových cest, parkoviště atd., tedy věcí tvořících určitý celek, například osadu.

V praxi při zápisu do katastru nemovitostí se zapíše i přídatné spoluvlastnictví u jednotlivých zahrádek, což je náš podíl na společných plochách, který je součástí ceny.

V případě převodu zahrádky musí být současně převeden i podíl na přídatném spoluvlastnictví.


18. 12. 2016                   výbor ZO

<< Go back to the previous page

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain