Nástěnka

Prodej pozemku pod osadami

1/ Proč žádáme o odkoupení pozemku?
2/ Kolik za svoji zahradu zaplatím?
3/ Jaká budou moje vlastnická práva?
4/ Co budu vlastnit a za co budu platit?
5/ Co to obnáší a jak dlouho to bude trvat
6/ Co když na odkup nemám?

 


1/ Proč žádáme o odkoupení pozemku?

Pozemky pod naší osadou nám nyní nepatří. Patří městu Opava. Městu platíme nájem ve výši cca 400 tisíc korun ročně a naše nájemní smlouva je ze strany města kdykoliv vypověditelná. Pokud by se některé budoucí vedení města rozhodlo osadu zrušit, stačí, aby odstoupilo od nájemní smlouvy, a my všichni budeme muset nejpozději do roka své zahrady bez nároku na náhradu vyklidit a zrušit. Že je tento scénář reálný se ukázalo za minulého vedení města, kde o své zahrady v podstatě bez náhrady přišli lidé v osadě Za Ostrojem i příprava nového konceptu územního plánu města, ve které se s existencí naší osady nepočítalo. V náš neprospěch hovoří také skutečnost, že se nacházíme v nivě řeky Opavy, v aktivní zóně záplavového území a většině úřadů se naše existence jeví jako problematická. Existuje jediný způsob, jak existenci naší osady a našich zahrad můžeme pojistit, a tím je vlastnictví pozemků. Úřady nás potom mohou regulovat, omezovat naše výstavby, ale nikdy nám již naše pozemky nevezmou a naše zahrady nezboří.

2/ Kolik za svoji zahradu zaplatím?

Aktuální znalecký posudek mluví o ceně 200 Kč/m2 nezastavěné plochy pozemků a 500 Kč/m2 zastavěné plochy pozemků. Pozemky naší osady se skládají:

  • 53 108 m2 z našich zahrad (nezastavěných ploch),
  •   4 722 m2 ze zastavěných ploch na našich zahradách
  •   8 207 m2 společných prostor.

Při prodeji tedy bude každý člen muset zaplatit cenu, která odpovídá ceně za plochu zahrady, plochu chaty a podílu na společných prostorách. Pokud by cena odpovídala dříve uvedenému znaleckému posudku, pak zde uvádíme příklad:

Pan Novák má zahradu 220 m2. Ta má 200 m2 nezastavěné plochy zahrady a navíc chatku 20 m2. Za zahradu by zaplatil:
(200 m2 x 200 Kč/m2) za nezastavěnou plochu zahrady
+
(20 m2 x 500 Kč/m2) za plochu pod chatkou
+
(40,32 m2 x 200 Kč/m2) za společné prostory
= 40.000 Kč + 10.000 Kč + 8.064 Kč
= 58.064 Kč celkem.

Prosím, uvědomme si každý, jakou hodnotu každá naše vlastní zahrada má. Jaká by byla její aktuální prodejní cena, nemluvě o cenně duševní. Koupí svých zahrad zajistíme nejen jejich existenci, ale také zhodnotíme tržní hodnotu své zahrady o mnohem větší cenu, než jakou zaplatíme za odkup!

3/ Jaká budou moje vlastnická práva?

Město je ochotno prodat pozemky pouze jako celek a dělení osady na 185 zahrad a členění společných prostor mezi vlastníky malinkatých parcel je v tuto chvíli nereálné a právně neuskutečnitelné. Jako řešení se jeví tzv. „podílové spoluvlastnictví“. Dosud jsme byli všichni členy ZO Zátiší, po odkupu bychom byli navíc ještě vlastníky příslušného podílu na pozemcích a náš podíl bude nezpochybnitelně zapsán v katastru nemovitostí. Členstvím v ZO Zátiší pak bude nezvratně dáno, které zahradě příslušný podíl odpovídá. Zahrada tedy bude vaše, budete ji moci prodat nebo přenechat. (Každopádně, případné budoucí rozparcelování a cesta k osobnímu vlastnictví jednotlivých zahrad může vést pouze přes tento první krok!)

4/ Co budu vlastnit a za co budu platit?

Budeme každý vlastnit nezpochybnitelný podíl na pozemcích, a nebudeme již nikdy platit nájem. Zároveň budeme členy ZO Zátiší, které bude sdružovat všechny spoluvlastníky dotčených pozemků a nikoho jiného! Nadále bude ZO Zátiší fungovat jako občanské sdružení (v dnešní nové právní terminologii jako „zapsaný spolek“), které se bude o Osadu nadále starat v naprosto totožném duchu, jako dosud. Podobně, jako tomu je například u bytů, budeme všichni pravidelně přispívat na společné výdaje osady do něčeho podobného jako je fond oprav = údržba společných prostor, společné výdaje, apod. Výše těchto poplatků bude stanovena hlasováním členské základny.

5/ Co to obnáší a jak dlouho to bude trvat

Odkup pozemků plánujeme realizovat ještě v tomto roce 2016. Očekáváme, že kupní cena bude nakonec nižší, ale to je ještě stále předmětem vyjednávání. Jakmile budou podmínky prodeje známy, bude okamžitě svolána mimořádná členská schůze za účelem úplné informovanosti všech členů o dříve schváleném odkupu členskou schůzí.

6/ Co když na odkup nemám?

Očekáváme, že většina členů bude schopna zaplatit kupní cenu najednou a ještě v roce 2016. Pro ty, kterým to finanční situace nedovolí, bude zajištěno hromadně financování nákupu prostřednictvím úvěru, který Osada zajistí. Naše představa by byla financování úvěrem na 10 let, přičemž o náklady na pořízení a správu úvěru a příslušné úroky bude kupní cena splácejícím členům upravena. Pokud by někdo ze členů za žádných podmínek nesouhlasil s prodejem, ani v takovém případě se nic nestane. Takový člen může nadále své členství zachovat uzavřením nájemní smlouvy, (nikoliv už podnájemní) s pobočným spolkem Osada Zátiší. Dá se ale očekávat, že nájemné bude vyšší než doposud, protože bude muset pokrýt kupní cenu pronajatého podílu v průběhu splácení úvěru.

V Opavě dne 14.1.2016

<< Go back to the previous page

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde