Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 18.2.2022

Zápis z Výborové schůze z 18.2.2022 je umístěn v sekci dokumenty. Celé znění níže:

 

---

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 18. 2. 2022 v 17 hodin
 
Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan, p. Benšová Jana,
Omluveni: p. Škrabal Miroslav,
Přítomní členové KK: p. Miškolci Pavel,

Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Byl zřízen nový účet - Moneta Money Bank pro potřeby ZO z důvodu navyšujících se plateb ČSOB. Pozor při platbách členských příspěvků a záloh na elektřinu – Rozpis 2022.

Moneta Money Bank - číslo /účtu:  370370375/0600

2. Platby záloh jsou plánovány na konec dubna 2022. Prosíme o dodržování platebních termínů.

3. Byly zaslány Českému zahrádkářskému svazu formuláře pro změnu Registračního listu pobočného spolku, změny se týkají nových členů K.K.

4. ČZS byly zaslány přehledy činnosti ZO za kalendářní rok 2021.

5. Na základě žádosti bylo ukončeno členství paní Blachutové k 1. 1. 2022.

6. Znění nového osadního řádu bude zasláno na emailové adresy členů, žádáme tímto o jejich dodržování. (vyvěšen na www.zatisi.eu)

7. Byl zakoupený filtr pro úpravu vody ze studny pro potřebu klubovny, v jarním období bude proveden rozbor kvality vody nezbytný pro její provoz.

8. 17. 2. 2022 v odpoledních hodinách byla zcizena FAB vložka z hlavních brány. Věc byla předaná policii ČR spolu se záznamem z bezpečnostní kamery u brány. O výsledku šetření budou členové informování.


Zapsala:  18. 2. 2022                                                                                        
                                                                      jednatel Jana Benšová

<< Go back to the previous page