Nástěnka

Zápis z výborové schůze 25. 2. 2021

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 25. 2. 2021 v 18 hodin

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
                                              p. Škrabal Miroslav, p. Benšová Jana
Přítomní členové KK: p. Miškolci Pavel
    
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Úpravy Cest v osadě:

   - Odvodnění mezi panely.
     výkop, odvoz a zaštěrkování
   - Cesta od hlavní brány k transformátoru a ulička k zahradě č. 13.
      srovnání terénu, návoz recyklátu a zaválcování.

Prosíme členy, kteří jsou ochotni se zapojit, do těchto úprav jak osobně nebo doporučit firmu, která nám bude nápomocná, aby se spojili s předsedou ZO.

2. Byly uhrazeny náklady panu Dietrichovi (DJ-ELEKTROINSTALACE) za přívod elektrické energie k hlavní bráně pro otevírání branky na telefon a osvětlení hlavní brány - (žádosti a připomínky členů).

3. Na bráně a klubovně bude nainstalován kamerovým systémem tak, aby nenarušoval soukromí členů. Otevírání branky přes telefon a kamerový systém, byl přislíben panem Veličkou (LazNet s.r.o.) do konce Března.

4. Branka do osady Kateřinky je v nevyhovujícím a nebezpečném stavu, je nutná oprava nebo možnost zrušením branky. Výbor doporučuje projednat na Členské schůzi.

5. Žádost člena o nový klíč od hlavní brány. Výbor rozhodl o nevydání klíče z důvodů zápisu z členské schůze ze dne 18.05.2019. (nový klíč obdrží nový člen). viz. email a zápis

6. Černá skládka – výbor projednal pochybení člena ZO, který svévolně vyváží odpad do lesíku. Žádáme členy, aby odpad ze svých zahrad odvezli do sběrných dvorů!!! V opačném případě, budeme nuceni předat tento přestupek životnímu prostředí a Policie ČR.         

7. Byla podepsána nová nájemní smlouva na provozování hostinské činnosti s paní Kalužovou.

8. Likvidace majetku – výbor odepisuje poškozený a nefunkční hmotný majetek a to 5 ks židlí, 1 ks stůl, 1x vodovodní baterie, čerpadlo a elektrický bojler.

9. Byly vyplaceny odměny výboru a KK. Žádáme členy o zproštění daně,
aby dodali podklady.  

10. Nový osadní řád – bude probíhat úprava na základě připomínek členů. Děkujeme za Vaše připomínky. Po úpravách, bude opět zaslán emailem, dále vyvěšen na nástěnce a webových stránkách.

11. Podklady k daňovému přiznání byly předány.

12. Rozpis 2021 včetně elektřiny bude vyvěšen na nástěnce a webových stránkách během května.

 

Zapsala dne:  25. 2. 2021                           

 

Jednatelka: Jana Benšová:                     Razítko organizace:

<< Go back to the previous page